روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تبلیغات دانشگاه ... > ارسال پیامک

ارسال پیامک تبلیغاتی برای دانشجویان و اساتید به صورت کلی و یا بر اساس دانشکده و برای کارمندان:

قیمت: پیامی 300 ریال

جهت هماهنگی برای ارسال پیامک تبلیغاتی، با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
تعداد بازديد از اين صفحه : 722