روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تشریفات دانشگاه ... > معرفی محل نمایشگاه ها

جهت رزرو کردن محل نمایشگاه ها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.


کریدور دانشکده علوم پایه:

محل: دانشکده علوم پایه
نواقص: 1-سیستم صوتی ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد. 3-به دلیل بسته نبودن فضای نمایشگاه، هر شب پس از ساعت کاری، اجناس نمایشگاه باید جمع آوری شود و غرفه دار موظف است اجناس را به انبار مخصوص نمایشگاه انتقال دهد و یا به همراه خود به بیرون از دانشگاه ببرد.
قیمت برای محصولات فرهنگی: روزانه 000 500 ریال

قیمت برای محصولات تجاری: روزانه 000 300 ریال


 
محل دائمی نمایشگاه ها :

ظرفیت: 14 غرفه 25 متری
محل: بلوار دانشجو، پارکینگ دانشکده مهندسی فاز یک
نواقص: 1-سیستم صوتی ندارد. 2-سرویس بهداشتی ندارد. 3-آبسردکن ندارد.
قیمت برای محصولات فرهنگی: روزانه 000 500 ریال
قیمت برای محصولات تجاری: روزانه 000 300 ریال
 

جهت رزرو کردن محل نمایشگاه ها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.

تعداد بازديد از اين صفحه : 738