روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تشریفات دانشگاه ... > معرفی تالار ها

جهت رزرو کردن تالارها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.


تالار فیض:

ظرفیت: 630
امکان اضافه کردن صندلی: 370
محل: بلوار دانشجو، روبروی مجموعه سلف های دانشگاه
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 20 ریال

تالار آزادی:

ظرفیت: 348
امکان اضافه کردن صندلی: 100
محل: دانشکده علوم پایه
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا برای اجرای کنسرت ندارد. 6-آبسردکن ندارد.
قیمت: 000 000 12 ریال


تالار گلاب پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر:

ظرفیت: 90
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: قمصر، پژوهشکده اسانس های طبیعی
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 3-توالت فرنگی ندارد. 4-آبسردکن ندارد.
5-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت: 000 000 8 ریال

 
کلاس 14 دانشکده علوم پایه:

ظرفیت: 139
امکان اضافه کردن صندلی: 11
محل: دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 3-توالت فرنگی ندارد. 4-آبسردکن ندارد.
قیمت: 000 000 4 ریال

 
آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی:

ظرفیت: 110
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: دانشکده علوم انسانی
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-
موکت روی سن ندارد. 7-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت: 000 000 4 ریال

 

آمفی تئاتر دانشکده حقوق:

ظرفیت: 130
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: دانشکده حقوق
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-آبسردکن ندارد.
7-موکت روی سن ندارد. 8-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت: 000 000 4 ریال
 
آمفی تئاتر رو باز میدان آبنما :

ظرفیت: 2000
امکان اضافه کردن صندلی: 500
محل: میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (میدان آبنما)
نواقص: تجهیزات ندارد.

قیمت: 000 000 10 ریال

  
آمفی تئاتر دانشکده پردیس خواهران:

ظرفیت: 194
امکان اضافه کردن صندلی: 26
محل: بزرگراه خلیج فارس، دانشکده پردیس خواهران
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-آبسردکن ندارد.
7-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت: 000 000 10 ریال

  
سالن اجتماعات مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک:
 
ظرفیت: 150
امکان اضافه کردن صندلی: 150
محل: دانشکده مهندسی فاز یک
نواقص: تجهیزات ندارد.

قیمت: 000 000 1 ریالجهت رزرو کردن تالارها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.

تعداد بازديد از اين صفحه : 1154