روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

مسئول واحد تشریفات :امیرحسین کاشانی نژاد
تلفن: 55912129 031زمان شروع به کار تیم تشریفات کارمندی: اردیبهشت ماه 92
تعداد نیروی آموزش دیده: 18 نفرمعرفی تعدادی از افراد تیم تشریفات کارمندی به ترتیب حروف الفبا: 


حسین ایجادی
محل کار: ساختمان مرحوم اسلامی
سعید خبازی
محل کار: دانشکده معماری و هنر
علی خدائی
محل کار: سازمان مرکزی
حسین سعیدی
محل کار: دانشکده ادبیات
رضا شطفی
محل کار: سازمان مرکزی
حسن عسگری
محل کار: سازمان مرکزی
مهدی علی ماندی
محل کار: تربیت بدنی
حمزه ملکیان
محل کار: مهمانسرای اساتید

تعداد بازديد از اين صفحه : 819