روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

مسئول واحد تشریفات :امیرحسین کاشانی نژاد
تلفن: 55912129 031زمان شروع به کار تیم تشریفات دانشجویی: آبان ماه 92
تعداد نیروی آموزش دیده: 30 نفر متشکل از پسر و دخترمعرفی تعدادی از افراد تیم تشریفات دانشجویی به ترتیب حروف الفبا:

 


اللهیار رشادی
سمت: سرتیم تشریفات دانشجویی و مسئول وبسایت روابط عمومی دانشگاه
رشته: مهندسی عمران - ورودی 92
مهدی سحرخوان
رشته: مهندسی مکانیک - ورودی 94
حسام نجفی
رشته: مهندسی مکانیک - ورودی 92
محمد امین نشاسته گیر
رشته: مترجمی زبان خارجه - ورودی 94

تعداد بازديد از اين صفحه : 792