روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تشریفات دانشگاه ... > معرفی سالن های کنفرانس

جهت رزرو کردن سالن های کنفرانس، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.


سالن کنفرانس دفتر ریاست:

ظرفیت: 50
امکان اضافه کردن صندلی: 50
محل: سازمان مرکزی، طبقه سوم
نواقص: 1-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 50 ریال
 
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه:

ظرفیت: 44
امکان اضافه کردن صندلی: 16
محل: دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 3 ریال 
سالن کنفرانس پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر:

ظرفیت: 43
امکان اضافه کردن صندلی: 5
محل: قمصر، پژوهشکده اسانس های طبیعی، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 3 ریالجهت رزرو کردن سالن های کنفرانس، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.

تعداد بازديد از اين صفحه : 864