روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

هر کلاسی از هر کجای دانشگاه برای برگزاری کلاس و آزمون اجاره داده می شود.

تا ظرفیت 200 نفر، قیمت: جلسه ای 000 000 1 ریال
تا ظرفیت 400 نفر، قیمت: جلسه ای 000 000 3 ریال
 تعداد بازديد از اين صفحه : 740