روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت


مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: محمد خداداد

تلفن: 0098 31 55515885

0098 31 55912223   

فکس: 0098 31 55511121

مسئول دفتر: فاطمه رصافیان

پست الکترونیک: proffice@kashanu.ac.ir


تعداد بازديد از اين صفحه : 1830