روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان


رئیس اداره روابط عمومی:محمد خداداد
تلفن:  55912130 031
کارشناس روابط عمومی و
مدیر وبسایت دانشگاه:


محسن فرشته
تلفن: 
55912119 031
کارشناس روابط عمومی:

آمنه تسلیمی

تلفن:  55912126 031
مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه:امیرحسین کاشانی نژاد
تلفن:
55912129 031
 
مسئول تالار فیض دانشگاه:  مهدی طالبی
تلفن:  
55912927  031
مسئول تالار آزادی دانشگاه:محمد مدرسی
تلفن: 55912315 031

تعداد بازديد از اين صفحه : 2492