روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک قبل از ساخت 1
667 * 500 (159 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 2 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک قبل از ساخت 2
720 * 404 (48 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 3 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 1
720 * 479 (47 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 4 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 2
720 * 479 (49 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 5 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 3
720 * 479 (44 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 6 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 4
720 * 479 (44 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 7 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 5
720 * 479 (70 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 8 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 6
720 * 479 (83 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 9 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 7
720 * 479 (55 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 10 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 8
720 * 479 (69 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 11 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 9
720 * 479 (63 KB) 
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک
مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک: عکس شماره 12 / 12
نمای بیرونی مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک 10
720 * 479 (54 KB) 
1 2 3 4