روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 1 / 12
قسمت نوشت افزار انتشارات مرکزی
720 * 479 (75 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 2 / 12
درب انتشارات مرکزی
720 * 479 (44 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 3 / 12
ساختمان انتشارات مرکزی
720 * 479 (65 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 4 / 12
نمای داخلی انتشارات مرکزی 1
720 * 479 (46 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 5 / 12
دستگاه پانچ انتشارات مرکزی
720 * 479 (59 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 6 / 12
دستگاه برش انتشارات مرکزی
333 * 500 (94 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 7 / 12
دستگاه های فتوکپی انتشارات مرکزی 1
720 * 479 (59 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 8 / 12
دستگاه های فتوکپی انتشارات مرکزی 2
720 * 479 (64 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 9 / 12
دستگاه های فتوکپی انتشارات مرکزی 3
720 * 479 (61 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 10 / 12
نمای داخلی انتشارات مرکزی 2
720 * 479 (56 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 11 / 12
دستگاه پلاتر انتشارات مرکزی
720 * 479 (53 KB) 
انتشارات
انتشارات: عکس شماره 12 / 12
نمای بیرونی انتشارات دانشکده مهندسی
720 * 479 (41 KB) 
1 2