روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
720 * 479 (67 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 2 / 12
تابلوی بهره برداری مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
333 * 500 (90 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 3 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 1
720 * 479 (57 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 4 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 2
720 * 479 (65 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 5 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 3
720 * 479 (65 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 6 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 4
720 * 479 (68 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 7 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 5
720 * 479 (55 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 8 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 6
333 * 500 (76 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 9 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 7
720 * 404 (33 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 10 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 8
720 * 404 (36 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 11 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 9
720 * 404 (29 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر
مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر: عکس شماره 12 / 12
کارگاه سفال، مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر 10
333 * 500 (75 KB) 
1 2 3 4 5 6 7