روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی قبل از ساخت 1
720 * 479 (42 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 2 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی قبل از ساخت 2
720 * 479 (38 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 3 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی قبل از ساخت 3
720 * 479 (44 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 4 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 1
720 * 479 (55 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 5 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 2
720 * 479 (38 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 6 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 3
720 * 479 (44 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 7 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 4
720 * 479 (58 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 8 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 5
720 * 479 (52 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 9 / 12
نمای بیرونی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 6
720 * 479 (56 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 10 / 12
نمای داخلی ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
720 * 479 (31 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 11 / 12
نمای داخلی کلاس های ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 1
720 * 479 (45 KB) 
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی: عکس شماره 12 / 12
نمای داخلی کلاس های ساختمان زنده یاد پروفسور رضا ارشدی 2
720 * 479 (45 KB) 
1 2 3