روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 1 / 12
پژوهشکده علوم و فناوری نانو قبل از ساخت 1
720 * 479 (41 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 2 / 12
پژوهشکده علوم و فناوری نانو قبل از ساخت 2
720 * 479 (57 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 3 / 12
پژوهشکده علوم و فناوری نانو قبل از ساخت 3
720 * 479 (43 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 4 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 1
720 * 479 (76 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 5 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 2
720 * 479 (51 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 6 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 3
720 * 479 (72 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 7 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 4
720 * 479 (40 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 8 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 5
720 * 479 (81 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 9 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 6
720 * 479 (43 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 10 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 7
720 * 479 (35 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 11 / 12
نمای بیرونی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 8
720 * 479 (30 KB) 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
پژوهشکده علوم و فناوری نانو: عکس شماره 12 / 12
تابلو بهره برداری پژوهشکده علوم و فناوری نانو
333 * 500 (96 KB) 
1 2