روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 1 / 12
درب مرکز خدمات بهداشتی درمانی 1
720 * 483 (70 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 2 / 12
درب مرکز خدمات بهداشتی درمانی 2
720 * 404 (50 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 3 / 12
درب مرکز خدمات بهداشتی درمانی 3
720 * 479 (48 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 4 / 12
درب مرکز خدمات بهداشتی درمانی 4
720 * 479 (71 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 5 / 12
مطب دکتر
720 * 479 (44 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 6 / 12
داروخانه 1
720 * 479 (54 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 7 / 12
داروخانه 2
333 * 500 (74 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 8 / 12
داروخانه 3
720 * 479 (47 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 9 / 12
سالن انتظار بیماران
720 * 479 (55 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 10 / 12
اتاق تزریقات 1
720 * 479 (41 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 11 / 12
اتاق تزریقات 2
720 * 479 (42 KB) 
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی: عکس شماره 12 / 12
مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
720 * 479 (47 KB) 
1