روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی نیروگاه 1
720 * 479 (59 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 2 / 12
نمای بیرونی نیروگاه 2
720 * 479 (36 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 3 / 12
نمای بیرونی نیروگاه 3
720 * 479 (49 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 4 / 12
نمای بیرونی نیروگاه 4
720 * 479 (48 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 5 / 12
نمای بیرونی نیروگاه 5
720 * 479 (56 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 6 / 12
صفحات خورشیدی 1
720 * 479 (57 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 7 / 12
صفحات خورشیدی 2
720 * 479 (71 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 8 / 12
صفحات خورشیدی 3
720 * 479 (75 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 9 / 12
صفحات خورشیدی 4
720 * 479 (89 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 10 / 12
نمای داخلی نیروگاه 1
720 * 479 (44 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 11 / 12
نمای داخلی نیروگاه 2
720 * 479 (58 KB) 
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت
نیروگاه یک مگاواتی تولید همزمان برق،حرارت و برودت: عکس شماره 12 / 12
نمای داخلی نیروگاه 3
720 * 479 (44 KB) 
1 2