روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه: عکس شماره 1 / 4
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه 1
720 * 479 (41 KB) 
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه: عکس شماره 2 / 4
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه 2
720 * 479 (51 KB) 
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه: عکس شماره 3 / 4
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه 3
720 * 479 (48 KB) 
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه: عکس شماره 4 / 4
سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه 4
720 * 479 (57 KB) 
1