روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 1
720 * 479 (54 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 2 / 12
نمای بیرونی مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 2
720 * 479 (57 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 3 / 12
نمای بیرونی مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 3
720 * 479 (71 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 4 / 12
نمای بیرونی مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 4
720 * 479 (48 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 5 / 12
آزمایشگاه هیدرولیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 1
720 * 479 (50 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 6 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 1
720 * 479 (53 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 7 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 2
720 * 479 (54 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 8 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 3
720 * 479 (34 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 9 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 4
720 * 479 (35 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 10 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 5
720 * 479 (36 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 11 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 6
720 * 479 (62 KB) 
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران
مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران: عکس شماره 12 / 12
آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک، مجموعه آزمایشگاه های مهندسی عمران 7
720 * 479 (37 KB) 
1 2 3