روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 1 / 7
نمای بیرونی دانشکده پردیس خواهران 1
720 * 479 (79 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 2 / 7
نمای بیرونی دانشکده پردیس خواهران 2
720 * 479 (57 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 3 / 7
نمای بیرونی دانشکده پردیس خواهران 3
720 * 479 (65 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 4 / 7
نمای داخلی دانشکده پردیس خواهران
720 * 404 (54 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 5 / 7
مسجد دانشکده پردیس خواهران
720 * 479 (57 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 6 / 7
سالن ورزش چند منظوره دانشکده پردیس خواهران 1
720 * 479 (54 KB) 
دانشکده پردیس خواهران
دانشکده پردیس خواهران: عکس شماره 7 / 7
سالن ورزش چند منظوره دانشکده پردیس خواهران 2
720 * 479 (53 KB) 
1