روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 1 / 12
نمای بیرونی مجموعه کارگاه های مهندسی برق
720 * 479 (46 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 2 / 12
اتاق پروژه، مجموعه کارگاه های مهندسی برق
720 * 479 (57 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 3 / 12
آزمایشگاه الکترونیک، مجموعه کارگاه های مهندسی برق
720 * 479 (53 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 4 / 12
آزمایشگاه کنترل خطی، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 1
720 * 479 (59 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 5 / 12
آزمایشگاه کنترل خطی، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 2
720 * 479 (63 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 6 / 12
آزمایشگاه ماشین، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 1
720 * 479 (61 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 7 / 12
آزمایشگاه ماشین، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 2
720 * 479 (55 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 8 / 12
کارگاه برق، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 1
720 * 479 (59 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 9 / 12
کارگاه برق، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 2
720 * 479 (54 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 10 / 12
آزمایشگاه کنترل صنعتی، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 1
720 * 479 (58 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 11 / 12
آزمایشگاه کنترل صنعتی، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 2
720 * 479 (52 KB) 
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی
مجموعه کارگاه های دانشکده های مهندسی: عکس شماره 12 / 12
آزمایشگاه کنترل صنعتی، مجموعه کارگاه های مهندسی برق 3
720 * 479 (55 KB) 
1 2 3 4 5 6